Artykuły

#LINIAPROSTA - ZRÓB ZDJĘCIE SWOJEJ DŁONI I DAJ SZANSĘ NA SAMODZIELNE ŻYCIE!

Pojedyncza, prosta i przecinająca dłoń linia to jedna z cech wyróżniających osobę z zespołem Downa. 21. marca w Światowym Dniu Zespołu Downa Stowarzyszenia Bardziej Kochani oraz telewizja Lifetime zachęcają do włączenia się do akcji charytatywnej i zrobienia zdjęcie swojej przekreślonej dłoni. Za każde zdjęcie (właśnie lub udostępnione publicznie) oznaczone hashtagiem #LiniaProsta na Instagramie, Twitterze lub Facebooku telewizja Lifetime przekaże 5 złotych na rzecz Stowarzyszenia Bardziej Kochani na projekt „Mieszkanie chronione” pomagający usamodzielnić się osobom z zespołem Downa.

Kampanii towarzyszy klip video pokazujący w symboliczny sposób trudności z dorastaniem i usamodzielnianiem się osoby z zespołem Downa. Animacja została przygotowana przez zespół A+E Networks Poland (Rami Haidar, Katarzyna Grynienko) we współpracy z Piotrem i Aleksandrą Flisami.

Równocześnie z rozpoczęciem akcji #LiniaProsta we wtorek, 21 marca o godz. 22:00 telewizja Lifetime pokaże pierwszy odcinek wyróżnionego w zeszłym roku nagrodą Emmy serialu dokumentalnego pt. „Taki się urodziłem”. To wzruszająca i ciepła opowieść o ludziach, których rzadko można zobaczyć w mediach: młodych mężczyznach i kobietach z zespołem Downa, a głównym tematem – ich relacje z rodzinami, znajomymi i otoczeniem. W programie występuje siedem osób i ich rodzin; niektórzy już się znają, inni zaś spotykają się po raz pierwszy. Każdy z bohaterów ma jakieś problemy i wyzwania, którym musi sprostać on sam, jak i społeczeństwo. Każdy też ma historię do opowiedzenia, która sprawi, że spojrzymy na tych ludzi w inny sposób.

Akcja #LiniaProsta potrwa do końca marca 2017 roku. Zbieramy 40 000 złotych!

 

Regulamin Akcji Społecznej „Linia Prosta

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejsza akcja społeczna jest urządzana pod nazwą „Linia Prosta” (dalej „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, z siedzibą w Warszawie przy ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000020951, NIP 1181603871, REGON 017340814 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Partnerem akcji jest telewizja Lifetime, należąca do AETN Poland Sp. z o.o.; z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471373, NIP: 5272698425 REGON: 14681792 (zwana dalej „Partner”).
1.4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Akcji oraz zasady jej przebiegu (dalej „Regulamin”).
2.5. Akcja jest prowadzona z wykorzystaniem „Serwisów społecznościowych”: Facebook (www.facebook.pl), Instagram (www.instagram.pl), Twitter (www.twitter.pl) i ma zasięg ogólnopolski.
3.6. Akcja odbędzie się w okresie od 16 do 31 marca 2017 r. (dalej „Czas trwania Akcji”).
4.7. Wszelkie komunikaty i informacje na temat Akcji będą publikowane na „Stronach Internetowych” Organizatora (www.bardziejkochani.pl) oraz Partnera (www.lifetimetv.pl) oraz na ich kanałach w Serwisach społecznościowych.


II. Cele i przebieg Akcji

1. Uczestnikami akcji stają się osoby, które opublikują w Serwisie społecznościowym zdjęcie przekreślonej dłoni, czyli dłoni z narysowaną na niej poziomą linią, opisane hashtagiem #LiniaProsta (zwane dalej „Zgłoszeniem”). Na Zgłoszeniu może być uwidoczniona dłoń Uczestnika lub innej osoby.
2. Celem akcji jest wsparcie projektu „Mieszkanie chronienie”, realizowanegoj przez Organizatora, pomagającego usamodzielnić się osobom z zespołem Downa (dalej „Projekt).
3. Za każde Zgłoszenie opublikowane przez Uczestników, Partner przekaże na rzecz Projektu 5 zł netto (słownie 5 złotych). Maksymalna kwota, którą przekaże Partner to 40 tys. zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych).
4. Informacja na temat wyniku akcji opublikowana zostanie na Stronach Internetowych oraz na profilach w kanałach społecznościowych Organizatora i Partnera, nie później niż dni od daty zakończenia Akcji.
6.9. Niniejsza Akcja, której warunki zostały określone przez Organizatora w niniejszym regulaminie nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).
7.10. Ani w toku Akcji, ani po jej zakończeniu Organizator Akcji nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników.

III. Warunki uczestnictwa w Akcji:
1. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, posiadają obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz spełniły pozostałe warunki Akcji opisane w punkcie II ust. 1. Regulaminu (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacja. Regulamin dostępny jest na Stronach Internetowych Organizatora (link do regulaminu) oraz Partnera (link do regulaminu).
3. Uczestnik może dokonywać nieograniczonej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem że każde Zgłoszenie uwidacznia inną przekreśloną dłoń..
4. Umieszczenie przez Uczestnika w Serwisie społecznościowym Zgłoszenia, zawierającego zdjęcie dłoni opisanego hashtagiem #LiniaProsta jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje w pełni jego postanowienia.
5. Do Akcji zgłoszone mogą zostać jedynie Zgłoszenia, co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.
6. Uczestnik, zgłaszając Zgłoszenie do Akcji, zgadza się na opublikowanie go na Stronach Internetowych oraz w Serwisach społecznościowych Organizatora i Partnera.
7. Biorąc udział w Akcji, Uczestnik oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności za umieszczenie na swoim profilu społecznościowym treści niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminów Serwisów społecznościowych.
8. Zgłoszenia sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami nie zostaną uwzględnione. Decyzje Organizatora w tej sprawie są ostateczne.

IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji może ulec zmianie w Czasie trwania Akcji, jeżeli jest to uzasadnione celem Akcji i nie będzie naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji. Informacje o zmianach w regulaminie zostaną opublikowane na Stronach Internetowych Organizatora i Partnera.
2. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory i roszczenia związane z Akcją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
4. Treść regulaminu Akcji będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronach Internetowych Organizatora i Partnera.