REGULAMIN KONKURSU „ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA”

REGULAMIN KONKURSU „ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA”

 

§ I

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu i postępowanie reklamacyjne (dalej: „Regulamin”).

 

2. Organizatorem Konkursu jest AETN Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471373, NIP: 5272698425, REGON 146817920 (w dalszej części zwane Organizatorem).

 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest AETN Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471373, NIP: 5272698425, REGON 146817920 (dalej: Fundator).

 

§ II

 

CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

 

1. Konkursu obejmuje okres od dnia 6 września 2020r. do dnia 13 września 2020r. do godziny 23:59.

 

2. Platformą konkursową są media społecznościowe: Instagram (www.instagram.com) oraz Facebook (www.facebook.com). Konkurs komunikowany i rozstrzygnięty będzie w mediach społecznościowych, w szczególności na profilach kanału LIFETIME POLSKA.

 

§ III

 

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. W Konkursie mogą wziąć udział rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku od 2 do 15 lat posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”).

 

3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

 

3.1. zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

 

3.2. wykonanie Pracy Konkursowej według wskazówek zawartych w poniższym Regulaminie,

 

3.3. udostępnienie danych niezbędnych do wydania nagród, w przypadku uzyskania nagrody (imię, nazwisko, adres email oraz danych niezbędnych do zapłaty w imieniu Uczestnika podatku od wygranych w konkursach),

 

3.4. wyrażenie zgody na korzystanie z Pracy Konkursowej i zawartych w niej utworów i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Konkursu,

 

3.5. działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni:

 

3.5.1. dbać by Praca Konkursowa nie zawierała treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

 

3.5.2. działać osobiście, a nie przez osoby trzecie lub wykorzystując różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta na portalu Facebook do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;

 

3.5.3. nie podejmować działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić tym osobom przewagę nad innymi Uczestnikami.

 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być współpracownicy i pracownicy Organizatora, Fundatora ani członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Uczestnik nie może być dystrybutorem, sprzedawcą detalicznym ani innego rodzaju dostawcą związanym z Konkursem.

 

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Profili i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.

 

6. Zgłoszenie może zostać dokonane jedynie przez osobę będącą prawnym opiekunem dziecka, którego wizerunek zostanie wykorzystany w pracy konkursowej.

 

7. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne.

 

§ IV

 

KOMISJA KONKURSOWA

 

1. Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora składającą się z 3 osób (dalej: „Komisja Konkursowa”).

 

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:

 

3.

 

3.1. ocena nadesłanych Prac Konkursowych oraz weryfikacja czy spełnione zostały wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,

 

3.2. wyłonienie zwycięzców Konkursu i zapewnienie przyznania nagród,

 

3.3. zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

 

3.4. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców Konkursu,

 

3.5. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,

 

3.6. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane zwykłą większością głosów.

 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na profilach LIFETIME POLSKA pod postem konkursowym na Instagramie oraz na Facebooku.

 

§ V

 

PRACA KONKURSOWA

 

1. Przedmiotem zadania konkursowego jest zamieszczenie w mediach społecznościowych tzn. Facebook lub Instagram Telewizji Lifetime odpowiedzi na pytanie: Czy według Ciebie możliwa jest miłość od pierwszego wejrzenia?

2. Aby zakwalifikować się do Konkursu Uczestnik powinien zamieścić Pracę Konkursową w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym @Lifetimepolska (na Facebooku) lub @TelewizjaLifetime (na Instagramie).

3. Uczestnik może zgłosić w Konkursie dowolną liczbę Prac Konkursowych.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych Prac Konkursowych (wraz z zawartym w nich wizerunkiem) w całości lub we fragmentach w mediach społecznościowych w celu promocji programu Dance Moms oraz kanału Lifetime, a Uczestnicy wyrażają na to zgodę. W tym celu Organizator ma także prawo adaptacji nagrodzonych Prac, w szczególności ich skracania lub łączenia z innymi utworami oraz logotypami.

 

§ VI

 

PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY

 

1. W Konkursie zostaną wybrani trzej Zwycięzcy, którzy otrzymają nagrodę główną w postaci: najnowszej książki Bridelle „Twój stylowy ślub”.

5. Informacja o zakończeniu konkursu zostanie opublikowana na profilach LIFETIME POLSKA na Instagramie i Facebooku, w dniu 20 września 2020 r.

 

6. Uczestnik może wygrać w całym Konkursie tylko jedną Nagrodę.

 

§ VII

 

WYDANIE NAGRÓD

 

1. Laureaci Nagród w Konkursie zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej w dniu 20 września 2020 r. Ponieważ premiera książki „Twój stylowy ślub” zaplanowana jest na październik 2020, Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Zwycięzcy nagrody do 30 listopada 2020.

 

2. Laureaci powinni podać w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników, dane konieczne do wydania przez Organizatora nagrody w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, na który ma zostać wysłana nagroda, numer telefonu oraz e-mail.

 

3. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję Konkursową.

 

4. Do Nagrody głównej, o której mowa w punkcie 1 § VI Zwycięzca otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w konkursie i nie podlega wypłacie. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.

 

§ X

 

DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator ma prawo przekazać dane osobowe Zwycięzców tylko na potrzeby wysyłki nagród i odprowadzenia należnego podatku. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (to jest miejscowości) Zwycięzców Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora - nie dłużej niż przez okres: przeprowadzania Konkursu, okres w którym możliwe jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania danych w związku z koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Przez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w powyższym zakresie.

 

2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w pkt 1 wyżej jest dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. W okresie przetwarzania danych uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: AETN Poland, Puławska 2, 02-566 Warszawa z dopiskiem KONKURS ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA.

 

§ XI

 

REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać listem na adres Organizatora z dopiskiem KONKURS JESTEM DANCE MOMS LIFETIME POLSKA i powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny) oraz powód reklamacji.

 

2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.

 

3. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia zakończenia z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.