Wieczór Panieński – konkurs kanału Lifetime®

(zwany dalej „Konkursem”)

REGULAMIN

 

Organizatorem konkursu jest firma AETN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Puławska 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471373, NIP: 5272698425, REGON 146817920 w dalszej części niniejszego regulaminu dalej określana jako „my” lub AETN POLAND.

Niniejszy regulamin dotyczy określonego wyżej Konkursu i stanowi wiążącą prawnie umowę między uczestniczką a nami. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania bez uprzedzenia zmian w regulaminie, jak i do odwołania Konkursu, jeśli w naszej uzasadnionej opinii będzie to konieczne ze względów prawnych lub administracyjnych. Wszelkie ewentualne zmiany regulaminu, ogłoszenia o odwołaniu konkursu bądź inne zawiadomienia będą się pojawiały na niniejszej stronie internetowej.

Organizatorem konkursu jest firma AETN POLAND, ale w odniesieniu do niego mogą mieć również zastosowanie warunki określone przez uczestniczące w nim inne podmioty, w tym, ale nie wyłącznie, przez fundatorów nagród – które to warunki muszą zostać zaakceptowane przez zwyciężczynię. Obejmują one przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny, które mają zastosowanie podczas filmowania zwyciężczyń lub ich uczestnictwa w innych działaniach promocyjnych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: recepcja@aenetworks.co.uk

 

Zwracamy uwagę, że terminy podane w niniejszym regulaminie w każdej chwili mogą ulec zmianie.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W KONKURSIE?

Konkurs jest otwarty dla mieszkanek Polski z wyłączeniem osób (i ich rodzin) zatrudnionych przez fundatorów nagród, AETN POLAND oraz firmy powiązane z tymi podmiotami.

Każda uczestniczka i druga osoba dorosła („panna młoda”) uwieczniona na zgłoszonym zdjęciu muszą spełniać wszystkie warunki określone w regulaminie.

Uczestniczki i panny młode uwiecznione na zgłoszonych zdjęciach muszą mieć ukończone 18 lat, najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2017 roku.

Wszystkie dane osobowe i podane nam informacje muszą być zgodne z prawdą i dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tożsamości uczestniczek oraz tego, czy spełniają one warunki udziału w konkursie. Każda uczestniczka może zostać poproszona o: (a) dokument tożsamości; (b) potwierdzenie tego, że spełnia warunki udziału; (c) dokument tożsamości i zgodę panny młodej. Niedostarczenie tych dokumentów w określonym tu terminie spowoduje wykluczenie zgłoszenia z konkursu, przy czym zwracamy uwagę, że zgłaszać można zdjęcia udostępnione już wcześniej w mediach społecznościowych i na platformach cyfrowych.

Każda osoba, która naruszy którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, zostanie pozbawiona prawa do udziału w konkursie, a jej zgłoszenie zostanie odrzucone.

 

ZGŁOSZENIA I ZASADY UDZIAŁU

Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia 2017 roku, a kończy o godzinie 00:00 (północ) 31 sierpnia 2017 roku („termin przyjmowania zgłoszeń”). Zgłoszenia otrzymane po północy 31 sierpnia 2017 roku nie zostaną przyjęte.

Zgłoszenie się do udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i zgodą na przekazanie firmie AETN POLAND informacji o sobie.

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie na stronie www.lifetimetv.pl, gdzie znajduje się odsyłacz do podstrony konkursowej, na której należy:

  • odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego to twoja przyjaciółka jest panną młodą, która powinna wygrać wieczór panieński Lifetime?” („odpowiedź”) oraz
  • przesłać własne zdjęcie z przyjaciółką, która zamierza wyjść za mąż („zgłoszone zdjęcie”).

Przez „zgłoszenie” rozumie się dalej odpowiedź w połączeniu ze zgłoszonym zdjęciem.

Przed przesłaniem zgłoszonego zdjęcia należy uzyskać zgodę uwiecznionej na nim panny młodej na udział w konkursie oraz upublicznianie tegoż zdjęcia w mediach społecznościowych i na platformach cyfrowych bezpośrednio od momentu przystąpienia do konkursu.

Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z zakupem czegokolwiek, ale dana osoba może w nim uczestniczyć tylko raz.

Dowód wysłania zgłoszenia nie będzie akceptowany jako dowód jego otrzymania. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenia otrzymane niepoprawnie, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub opóźnione z powodu problemów technicznych. Nie ponosimy też żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne bądź inne powstałe przy przesyłaniu zgłoszenia.

Zgłaszając się do konkursu, każda uczestniczka zgadza się przekazać firmie AETN POLAND informacje o sobie, a także na to, by zgłoszone zdjęcie oraz imię i nazwisko – jej samej i panny młodej uwiecznionej na zdjęciu – były wykorzystywane do celów komercyjnych i promocyjnych przez nas, jak i przez fundatorów nagród bez konieczności weryfikowania tych danych.

 

TEMATYKA ZGŁOSZONEGO ZDJĘCIA I TREŚĆ ODPOWIEDZI

Zgłoszone zdjęcie musi przedstawiać uczestniczkę i pannę młodą.

Ani odpowiedź, ani zgłoszone zdjęcie nie mogą: a) być obsceniczne, obraźliwe, rasistowskie, sugerować czy popierać nienawiści lub wyrządzenia komukolwiek fizycznej krzywdy; (b) wykorzystywać materiałów bądź treści, które mogłyby naruszać prawa lub prywatność innych osób; nie wolno na przykład wykorzystywać wizerunków znanych postaci; (c) zawierać danych osobowych lub poufnych informacji dotyczących innych osób; (d) zawierać treści o charakterze komercyjnym ani wizerunków osób niepełnoletnich (według naszej oceny).

Aby uniknąć ewentualnych wątpliwości, wszelkie treści, które uznamy za obraźliwe, niezgodne z prawem, zniesławiające lub nieodpowiednie, zostaną odrzucone.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia lub wykluczenia każdego zgłoszenia, które naszym zdaniem narusza te warunki.

 

ZAKOŃCZENIE KONKURSU

Termin zgłaszania zdjęć na konkurs upływa o północy we wtorek 31 sierpnia 2017 r. („zakończenie konkursu”).

 

NAGRODA

Nagrodą główną w Konkursie jest wieczór panieński w Warszawie dla pięciu kobiet (uczestniczki, panny młodej oraz trzech innych osób), na który złożą się:

-           dwa noclegi w luksusowym hotelu

-           wizyta w spa

-           zmiana wizerunku (makijaż + fryzura)

-           zakupy (uczestniczki wieczoru panieńskiego otrzymają 6000 zł na wspólne wydatki)

-           wieczorna zabawa w klubie.

Dokładny termin realizacji nagrody zostanie uzgodniona przez nas ze zwyciężczynią.

Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,1% brutto kwoty wartości nagrody głównej zostanie przeznaczona przez AETN POLAND na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody, na co zwyciężczyni wyraża zgodę.

           

WYBÓR ZWYCIĘŻCZYNI

W okresie od 1 do 7 września 2017 r. jury złożone z pracowników kanału Lifetime® oceni odpowiedzi i zgłoszone zdjęcia („okres wyboru”), by wybrać jedno zgłoszenie, którego autorka otrzyma nagrodę.

Jury oceni odpowiedzi na pytanie i zgłoszone zdjęcia, biorąc pod uwagę kreatywność oraz zawarty w nich element zabawy.

Werdykt jury jest ostateczny i wyklucza wdawanie się w jakiekolwiek spory czy wymianę korespondencji na ten temat.

Jeśli okaże się, że wskazana w ten sposób zwyciężczyni już po przystąpieniu do konkursu usunęła swoje konto e-mailowe i kontakt z nią w celu przyznania nagrody nie będzie możliwy, zgłoszenie zostanie uznane za nieważne, a jury może wskazać inną zwyciężczynię.

Ze zwyciężczynią skontaktujemy się w ciągu pięciu dni od zakończenia okresu wyboru e-mailem wysłanym na adres podany w zgłoszeniu („e-mail z powiadomieniem”). Aby móc otrzymać nagrodę, zwyciężczyni musi potwierdzić swoją tożsamość i to, że spełnia warunki udziału w konkursie, oraz przedstawić pisemną zgodę panny młodej.

Jeśli w ciągu siedmiu dni od wysłania e-maila z powiadomieniem zwyciężczyni nie odpowie, nie potwierdzi tego, że spełnia warunki udziału w konkursie, bądź nie przedstawi pisemnej zgody panny młodej uwiecznionej na zgłoszonym zdjęciu, straci nagrodę, a jury może wskazać inną zwyciężczynię („alternatywna zwyciężczyni”).

Alternatywne zwyciężczyni mogą mieć mniej czasu na potwierdzenie tego, że spełniają warunki udziału w konkursie – o czym zostaną przez nas poinformowane w e-mailu z powiadomieniem.

Zwyciężyć w konkursie i wygrać nagrodę może tylko uczestniczka, która spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Jeżeli okaże się, że wskazana zwyciężczyni naruszyła regulamin (na przykład podając nieprawdziwe dane osobowe), zostanie zdyskwalifikowana i nie otrzyma nagrody.

Nasza decyzja jest ostateczna i wyklucza wdawanie się w jakiekolwiek spory na ten temat.

Zgłoszenia zagubione lub uszkodzone

Brak zdjęcia w zgłoszeniu wyklucza udział w konkursie. Udział w konkursie nie będzie też możliwy, jeśli zgłoszone zdjęcie okaże się nieczytelne, niekompletne lub w inny sposób uszkodzone.

Wykorzystanie zgłoszonych zdjęć

Zgłaszając się do udziału w konkursie, każda uczestniczka przyznaje nam tym samym prawo do swobodnego dysponowania zgłoszonym zdjęciem. Dotyczy to całego okresu, w którym jest ono objęte prawami autorskimi. Uczestniczka zgadza się jednocześnie pomagać nam, wykonując wszelkie wymagane przez nas czynności, które umożliwią realizację tego postanowienia regulaminu. Zastrzegamy sobie swobodę w przyznawaniu tych praw osobom trzecim, w tym, ale nie wyłącznie, fundatorom nagród. Zgłoszenie możemy (co nie znaczy, że musimy) wykorzystać w dowolny sposób.

Wszelkie zdjęcia i teksty nadesłane nam przez uczestniczki zostaną wykorzystane w celu realizacji niniejszego konkursu.

Materiały te mogą nam również posłużyć do promowania naszej działalności (na przykład zostaną wykorzystane w naszych kanałach telewizyjnych, usługach mobilnych lub na stronach internetowych).

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe wszystkich chętnych do udziału w konkursie będą wykorzystywane podczas przyjmowania zgłoszeń. Jeżeli zechcemy – my lub inne podmioty w naszej grupie korporacyjnej – posłużyć się tymi danymi osobowymi w innych celach (na przykład marketingowych), uczestniczki będą mieć możliwość wyrażenia zgody lub odmowy.

Dane osobowe będą każdorazowo traktowane zgodnie z naszą polityką prywatności oraz wymogami ustaw o ochronie danych osobowych.

Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji nagrody, to jest w celu identyfikacji Uczestniczek oraz ewentualnego publicznego podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (to jest miejscowości) nie dłużej niż przez okres: przeprowadzania Konkursu, okres w którym możliwe jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania danych w związku z koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Przez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w powyższym zakresie.

 

Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w pkt 1 wyżej jest dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. W okresie przetwarzania danych uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: AETN Poland, Puławska 2, 02-566 Warszawa z dopiskiem „KONKURS WIECZÓR PANIEŃSKI LIFETIME”.

 

Odpowiedzialność wobec uczestniczek konkursu

Żadne z postanowień regulaminu nie zdejmuje z nas ani nie ogranicza odpowiedzialności za oszustwo, śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie ani też jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wykluczyć na mocy prawa. Niniejszy regulamin nie ma również wpływu na prawa uczestniczek przysługujące im jako konsumentom. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności wobec uczestniczek za jakiekolwiek inne kwestie związane z organizowanym przez nas konkursem.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec uczestniczek za ewentualne doznane przez nie straty lub niedogodności spowodowane niedociągnięciami osób bądź awarią systemów pozostających poza naszą bezpośrednią kontrolą – na przykład operatorów telefonii komórkowej, dostawców usług internetowych, dostawców oprogramowania czy obsługę ruchu telefonicznego.